×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

لیست اخبار صفحه :1
پیام تبریک روز آمار
پیام تبریک روز آمار

پیام تبریک روز آمار

آمار و برنامه ریزی یکی از ارکانهای اساسی مدیریت هر سازمانی برای رسیدن به اهداف تعیین شده می باشد.

برگزاری جلسه در خصوص رفع مشکلات ارتباط سامانه هم آوا و سامانه های معاونت دانشجویی
روابط عمومی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات:

برگزاری جلسه در خصوص رفع مشکلات ارتباط سامانه هم آوا و سامانه های معاونت دانشجویی

در پی اعلام مشکلات ارتباط سامانه هم آوا با سامانه های تغذیه و صدور کارت جلسه ای در تاریخ 1401/02/31 با حضور کارشناسان ذیربط در مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه برگزار گردید.

تنظیمات قالب