×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

شرح وظایف  کارشناس اداره نرم افزار و پرتال

حقوقی و اداری

 1. -     نظارت بر حسن اجرای مفاد قراردادهای منعقده
 2. -     برگزاری جلسات مستمر با پیمانکار جهت بررسی میزان پیشرفت قرارداد، علل تاخیر در فازهای قرارداد و...

مدیریت پروژه

 1. -     استفاده از ابزارهای به روز و مناسب جهت نظارت بر پروژه ها و ارائه گزارش
 2. -     شناسایی سامانه­هایی که پاسخگوی نیاز سازمان نبوده و بایستی با سامانه جدید جایگزین شوند
 3. -     بررسی فنی سامانه­های مورد نظر و تایید کاربران

پشتیبانی و نگهداری

 1. -     بررسی سامانه ها و تعامل با شرکت های پیمانکار و پیگیری موارد ابلاغی
 2. -     تشخیص و رفع اشکالات موجود و اعلام شده از سوی مراکز و کاربران
 3. -     تهیه نسخه پشتیبان از داده های وارد شده در مقاطع زمانی مورد نیاز
 4. -     بررسی و نظارت بر سامانه ها و پیکربندی آنها به منظور اطمینان از صحت کارکرد آنها
 5. - برگزاری جلسات مستمر با واحدهای مرتبط جهت نیازسنجی فرایندی که بایستی الکترونیکی شود
 6. - تدوین معماری دیتابیس­ها و ایجاد Stored Procedureها و viewها
 7. - برگزاری دوره آموزشی جهت بهره­برداری از سامانه
 8. - بروزرسانی نسخه Database ها به آخرین نسخه Stable
 9. - بروزرسانی (محتوا، اطلاعات، نرم  افزارها، و سامانه  ها)
 10. - نظارت بر پایگاه داده ها و بررسی گردش عملیات دستی
 11. - تهیه لیست مشکلات سامانه­ها ، اعلام به شرکت ها و پیگیری جهت رفع آنها
 12. - برگزاری جلسات با شرکت­های توسعه دهنده سامانه
 13. - تهیه و ساخت گزارشات و داشبوردهای مدیریتی براساس شاخص های حوزه بهداشت، درمان ،آموزش، غذا و دارو
 14. - مدیریت متمرکز کاربران سامانه­ها
 15. - Migrate داده­ها

تحقیق و توسعه

 1. - تهیه RFP ، بررسی RFPها و پروپزال های دریافتی جهت درخواستهای مرتبط با خریداری/تهیه سامانه های جدید
 2. - بررسی میزان همپوشانی سامانه های مختلف
 3. - تهیه و تدوین و ارایه به موقع مستندات کلیه مراحل سیستم تا عملیاتی شدن آن
 4. - کنترل دوره  ای سامانه ها جهت رفع نواقص و ارائه پیشنهادات در جهت بهینه سازی آنها
 5. - بررسی امکان برقراری ارتباط بین سامانه های مختلف جهت جلوگیری از افزونگی اطلاعات( مانند ارتباط سامانه دانشجویی تغذیه و سامانه آموزشی هم آوا)

مستند سازی کلیه امور( اعم از برگزاری جلسات، تنظیم قرارداد، کارکرد سامانه­ها و.... ) و تهیه پایگاه­های دانش

تنظیمات قالب