×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

شرح وظایف رییس اداره نرم افزار و پرتال

حقوقی و اداری

 1. -     تدوین مفاد و بندهای فنی حوزه فناوری اطلاعات در قراردادهای خرید و پشتیبانی و واگذاری خدمت
 2. -     تدوین چک لیست ارزیابی استقرار سامانه­های جدید
 3. -     اعمال دستورالعمل­های جدید وزارت متبوع در سامانه ها ( از قبیل اخذگواهی نامه­های ارزیابی امنیتی، تغییر تعرفه ها)
 4. -     نظارت بر حسن اجرای موارد فنی یا موارد مرتبط در قراردادها
 5. -     نظارت بر نگهداری و طبقه بندی و حفاظت از منابع اطلاعاتی براساس ضوابط تعیین شده
 6. -     تهیه سیاست/استاندارد درخصوص سامانه ها و ابلاغ به واحدها

 

مدیریت پروژه

 

 1. -تهیه سند سفارشی سازی نرم افزارها
 2. - تهیه فرایند تبدیل/مهاجرت دیتاهای قبلی
 3. -تهیه فازهای عملیاتی سازی سامانه
 4. - نیازسنجی، تجزیه و تحلیل درخواست­های نرم افزاری واحدهای تابعه دانشگاه
 5. - شناسایی ، بررسی وتحلیل فرآیندهای دستی سازمان
 6. - ارائه گزارشات دوره ای از عملکرد به مقام مافوق
 7. - نظارت بر ورود داده ها براساس دستورالعمل های مربوطه
 8. - تهیه برنامه های زمانی انجام پروژه ها با درنظر گرفتن اهداف سازمان

 

پشتیبانی و نگهداری

 

 1. - تهیه دستورالعمل های راهبری و نگهداری سیستم
 2. - تدوین برنامه های زمانبندی جهت انجام عملیات پشتیبان گیری از پایگاه های اطلاعاتی و نرم افزارهای مربوطه و ارائه گزارشهای مرتبط
 3. - نظارت و بررسی وضعیت اجرای پشتیبان­گیری از سامانه­ها
 4. - راهبری و نظارت بر اجرای سامانه ها
 5. - مانیتورینگ کلیه سامانه ها جهت اطمینان از عملکرد صحیح و بدون خطا و وقفه
 6. - انجام اقدامات لازم در راستای ارتقاء شاخص های وبو متریکس

 

تحقیق و توسعه

 

 1. - تشخیص استعدادهای کارکنان و نیازهای آموزشی و تنظیم برنامه های آموزش علمی
 2. - کنترل کمی و کیفی کارها در جهت انجام بهینه امور و ارتقای بهره وری کار
 3. - تعیین محدودیت سیستم و پیش بینی توسعه آن در آینده
 4. - ارزیابی فعالیت ها، سیستم ها و روش های موجود و ارایه پیشنهادات طرح های اصلاحی در جهت نیل به اهداف سازمانی
 5. - جایگزینی سامانه­هایی که با تکنولوژی­های منقضی شده توسعه یافته اند با سامانه­های بروز و توسعه یافته با آخرین متدولوژی و زبان های برنامه نویسی

 

نظارت بر عملکرد واحدهای فناوری اطلاعات

 

 1. - تهیه و تنظیم شاخص های ارزیابی وضعیت و عملکرد واحدهای فناوری اطلاعات مستقر در بیمارستان­ها، دانشکده ها، معاونت ها، شبکه­های بهداشت و درمان، مراکز تحقیقاتی
 2. - انجام بازدید  از کلیه مراکز تابعه و پایش عملکرد در حوزه فناوری اطلاعات ( ارزیابی وضعیت HIS، سرورها، بانک­های اطلاعاتی، وضعیت استقرار و بکار گیری سامانه های خریداری شده، بررسی دستور العمل های واحد فناوری اطلاعات در حوزه مدیریت بحران و بازیابی اطلاعات)
 3. - ارزیابی وضعیت پرسنل حوزه فناوری اطلاعات و برگزاری دوره­های بازآموزی جهت ارتقاء سطح دانش پرسنل و افزایش راندمان کاری
تنظیمات قالب