جدول وضعیت راه اندازی اتوماسیون در معاونت غذاودارو و مدیریت های تابعه

ردیف

حوزه/معاونت

نام مدیریت/مرکز

تاریخ شروع

مسئول دبیرخانه

شماره اندیکاتور

آمار کارکرد

اولویت استقرار سیستم

پایلوت

عملیاتی

شماره تماس

نام

داخلی

دریافتی/ارسالی

1

غذا و دارو


 حوزه معاونت  
 

27/03/86

07/05/86

842486149

خانم عربی

0600

600

 

راه اندازی شد

2


 مديريت امور غذائي  
 

12/09/86

27/11/86

84248

 خانم سعید­لو

0601

601

 

3

 مديريت امور آزمايشگاهي  

28/08/86

19/09/86

84248

 خانم افضلی 

آقای اسحاقی 

0602

602

 

4

مديريت امور دارویی 

17/04/86

27/08/86

84248

خانم استادمحمد 

خانم جاورسیانی 

خانم عسگری 

0603

603

 

5

گروه آرايشي و بهداشتي  

16/05/86

27/08/86

84248

خانم استیفایی 

خانم فرشادگهر

0604

604

 

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.(V 1.1)

تاریخ آخرین بروز رسانی:1394/10/15