صفحه اصلي > معرفی خدمات حوزه فن آوری > سامانه اتوماسیون اداری > فایل های آموزشی و دستورالعمل ها 
 
 

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

 

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

AU001

AU002

AU003

AU004

AU005

AUF05

AU006

AU007

AUF07

AU008

AUF08

AU009

AUF09

AU010

 

AUF10

AU011

AUF11

AU012

AUF12

AU013

AUF13

AU015

AU016

AU017

AU018

AU019

راهنمای کارشناسان

راهنمای مدیران

راهنمای فکس

راهنمای دبیرخانه

دستورالعمل تهیه پیش نویس(DOC)

دستورالعمل تهیه پیش نویس(FL)

دستورالعملجستجو و گزارش گیری نامه

دستورالعمل ثبت نامه ارسالی در دبیرخانه(DOC)

دستورالعمل ثبت نامه ارسالی در دبیرخانه(FL)

دستورالعمل ثبت نامه دریافتی در دبیرخانه(DOC)

دستورالعمل ثبت نامه دریافتی در دبیرخانه(FL)

دستورالعمل کار با کارتابل پیش نویس های دریافتی(DOC)

دستورالعمل کار با کارتابل پیش نویس های دریافتی(FL)

دستورالعمل کار با کارتابل پیش نویس های ارسالی و ثبت شده(DOC)

دستورالعمل کار با کارتابل پیش نویس های ارسالی و ثبت شده(FL)

دستورالعمل ثبت نامه داخلی(DOC)

دستورالعمل ثبت نامه داخلی(FL)

دستورالعمل کار با کارتابل نامه های دریافتی(DOC)

دستورالعمل کار با کارتابل نامه های دریافتی(FL)

دستورالعمل کار با کارتابل نامه های ارجاع داده شده(DOC)

دستورالعمل کار با کارتابل نامه های ارجاع داده شده(FL)

دستورالعمل نحوه استفاده از سیستم رهگیری و پیگیری

دستورالعمل استاندارد موضوع نامه

دستورالعمل استفاده از ECE

دستورالعمل پیگرد

امکان مشاهده شرح آخرین ارجاء پیشنویس

 

کاربر عادی

        آموزش کاربری دیدگاه همراه   دیدگاه همراه 

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

 

R

 

R

R

R

R

R

R

 

AC001

AC002

ACS03

AC004

AC005

AC007

AC009

AC010

AC011

AC012

AC013

AC014

AC015

 

AC016

 

AC017

AC018

AC019

AC020

ACH20

ACB20

 

 

دستورالعمل ارائه چارت سازمانی و نمونه استاندارد

تنظیمات دستگاه های کاربری

خلاصه تنظیمات دستگاه های کاربری

دستورالعمل ساخت الگوی نامه

دستورالعمل و نحوه ی ارسال امضا

دستورالعمل درخواست کدکاربری

دستورالعمل درخواست حذف کدکاربری

دستورالعمل تغییرات چارت سازمانی

دستورالعمل ریست پسورد اتوماسیون

دستورالعمل ایجاد و درخواست دسترسی برای کاربران

دستورالعمل درخواست گزارشات کاربران

دستورالعمل ایجاد دپارتمان

دستورالعمل رفع مشکلات کاربری(چند نوع) بر اساس خطاهای متفاوت

دستورالعمل درخواست تعویض پستهای سازمانی مهم (حتما ابلاغ)

دستورالعمل واژه نامه مکاتبات اداری

دستورالعمل تنظیمات مرورگر اینترنت درactive directory

دستورالعمل برگزاری کلاسهای آموزشی اتوماسیون

دستورالعمل نحوه ساخت امضا

دستورالعمل تنظیمات (hidden text)Microsoft word

دستورالعمل تنظیمات (insert box)Microsoft word

 

 

 

 

 

 

 

 

رابطین

S

S

R

S

S

S

S

S

R

S

R

R

AA001

AA002

AA003

AA004

AA005

AA006

AA007

AA008

AA009

AA010

AA011

AA012

دستورالعمل ساخت کدکاربری و ایجاد دپارتمان

دستورالعمل ریست پسورد اتوماسیون

دستورالعمل استفاده از ECEمدیریتی

دستورالعمل ایجاد و تغییر دسترسی برای کاربران

دستورالعمل نحوه گزارش گیری مدیریتی

دستورالعمل برگزاری کلاسهای آموزش اتوماسیون

دستورالعمل رفع خطاهای کاربری(چند نوع)

دستورالعمل تعویض پستهای سازمانی مهم (حتما ابلاغ)

دستورالعمل نحوه ساخت امضا

دستورالعمل تغییر الگوهای نامه در مدیریت

دستورالعملراه اندازی مراکز

دستورالعمل پیگرد

 

 

 

 

 Admin

 

 

 

 

 
 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.(V 1.1)

تاریخ آخرین بروز رسانی:1394/10/21