صفحه اصلي > معرفي بخش ها > بخش سخت افزار 
 
 
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no" />
<title>واحد سخت افزار</title>
 
<! Stylesheet >
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/bootstrap.min.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/bootstrap-responsive.min.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/font-awesome.min.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/animations.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/superslides.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/flexslider.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/masonry.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/fancybox.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/color/multicolor.css" id="swap-color" />
<link rel="shortcut icon" href="img/favicon.ico" />
</head>
<body>
 
<! Logo >
<div class="logo"><img src="img/logo.png" alt="Logo" />
  <div id="map-canvas-home"></div>
</div>
 
<! Slider >
<div id="slides">
  <ul class="slides-container">
    
    <! Slider Single Item >
    <li><a href="#"><img src="img/slide1.jpg" alt="Photo" /></a>
      <div class="slides-detail">
<h4>نکته امنیتی</h4>
        <h1>کلمه عبور رایانه خود را</br>در بازه زمانی مشخص تغییر دهید</h1>
        <span class="lead">نکته امنیتی:</div>
    </li>
    
    <! Slider Single Item >
    <li><a href="#"><img src="img/slide2.jpg" alt="Photo" /></a>
      <div class="slides-detail">
        <h1>عنوان شماره 2 <span>در اين قسمت</span></h1>
        <span class="lead">متن موردنظر و توضيحات <strong>در اين قسمت </strong>قرار مي گيرد...</span></div>
    </li>
    
    <! Slider Single Item >
    <li><a href="#"><img src="img/slide3.jpg" alt="Photo" /></a>
      <div class="slides-detail">
        <h1>عنوان شماره 3 <span>در اين قسمت</span></h1>
        <span class="lead">متن موردنظر و توضيحات <strong>در اين قسمت </strong>قرار مي گيرد...</span></div>
    </li>
  </ul>
  
  <! Slider Navigation >
  <div class="slides-navigation"><a href="#" class="prev"><i class="icon-angle-left"></i></a> <a href="#" class="next"><i class="icon-angle-right"></i></a></div>
</div>
 
<! About Section >
<div id="about" class="section">
  <div class="section-title"><i class="icon-smile"></i><strong>فرایندها</strong>
 
  </div>
  
  <! About Content >
  <div class="container">
    <hr />
    <h1 class="main-title">تيم <span>ما</span></h1>
    <p class="lead">ما در طراحي متخصص هستيم</p>
    <div class="row">
      <div class="span6 offset3">
        <p class="text-center margin-bottom">لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیستری را برای طراحان رایانه ای و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.</p>
      </div>
    </div>
    <div class="flexslider"> 
      
      <! About Profile Carousel >
      <ul class="thumbnails slides">
        
        <! About Profile Detail >
        <li>
          <div class="thumbnail">
            <h3>كامران <span>كامراني</span></h3>
            <img src="img/profile1.jpg" alt="About" class="thumb" />
            <div class="thumbnail-detail">
              <h5>طراح وب</h5>
              <p>لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.</p>
            </div>
            <div class="social-links"><a href="#" class="btn"><i class="icon-facebook"></i></a><a href="#" class="btn"><i class="icon-twitter"></i></a><a href="#" class="btn"><i class="icon-google-plus"></i></a><a href="#" class="btn"><i class="icon-pinterest"></i></a></div>
          </div>
        </li>
        
        <! About Profile Detail >
        <li>
          <div class="thumbnail">
            <h3>محمد <span>محمدي</span></h3>
            <img src="img/profile2.jpg" alt="About" class="thumb" />
            <div class="thumbnail-detail">
              <h5>توسعه دهنده</h5>
              <p>لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.</p>
            </div>
            <div class="social-links"><a href="#" class="btn"><i class="icon-facebook"></i></a><a href="#" class="btn"><i class="icon-twitter"></i></a><a href="#" class="btn"><i class="icon-google-plus"></i></a><a href="#" class="btn"><i class="icon-pinterest"></i></a></div>
          </div>
        </li>
        
        <! About Profile Detail >
        <li>
          <div class="thumbnail">
            <h3>علي <span>احمدي</span></h3>
            <img src="img/profile3.jpg" alt="About" class="thumb" />
            <div class="thumbnail-detail">
              <h5>توسعه دهنده</h5>
              <p>لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.</p>
            </div>
            <div class="social-links"><a href="#" class="btn"><i class="icon-facebook"></i></a><a href="#" class="btn"><i class="icon-twitter"></i></a><a href="#" class="btn"><i class="icon-google-plus"></i></a><a href="#" class="btn"><i class="icon-pinterest"></i></a></div>
          </div>
        </li>
        
        <! About Profile Detail >
        <li>
          <div class="thumbnail">
            <h3>محسن <span>محسني</span></h3>
            <img src="img/profile4.jpg" alt="About" class="thumb" />
            <div class="thumbnail-detail">
              <h5>توسعه دهنده</h5>
              <p>لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.</p>
            </div>
            <div class="social-links"><a href="#" class="btn"><i class="icon-facebook"></i></a><a href="#" class="btn"><i class="icon-twitter"></i></a><a href="#" class="btn"><i class="icon-google-plus"></i></a><a href="#" class="btn"><i class="icon-pinterest"></i></a></div>
          </div>
        </li>
        
        <! About Profile Detail >
        <li>
          <div class="thumbnail">
            <h3>محمود <span>محمودي</span></h3>
            <img src="img/profile5.jpg" alt="About" class="thumb" />
            <div class="thumbnail-detail">
              <h5>طراح وب</h5>
              <p>لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.</p>
            </div>
            <div class="social-links"><a href="#" class="btn"><i class="icon-facebook"></i></a><a href="#" class="btn"><i class="icon-twitter"></i></a><a href="#" class="btn"><i class="icon-google-plus"></i></a><a href="#" class="btn"><i class="icon-pinterest"></i></a></div>
          </div>
        </li>
        
        <! About Profile Detail >
        <li>
          <div class="thumbnail">
            <h3>احمد <span>احمدي</span></h3>
            <img src="img/profile6.jpg" alt="About" class="thumb" />
            <div class="thumbnail-detail">
              <h5>طراح گرافيك</h5>
              <p>لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.</p>
            </div>
            <div class="social-links"><a href="#" class="btn"><i class="icon-facebook"></i></a><a href="#" class="btn"><i class="icon-twitter"></i></a><a href="#" class="btn"><i class="icon-google-plus"></i></a><a href="#" class="btn"><i class="icon-pinterest"></i></a></div>
          </div>
        </li>
        
        <! About Profile Detail >
        <li>
          <div class="thumbnail">
            <h3>پوريا <span>رياحي</span></h3>
            <img src="img/profile7.jpg" alt="About" class="thumb" />
            <div class="thumbnail-detail">
              <h5>توسعه دهنده افزونه</h5>
              <p>لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.</p>
            </div>
            <div class="social-links"><a href="#" class="btn"><i class="icon-facebook"></i></a><a href="#" class="btn"><i class="icon-twitter"></i></a><a href="#" class="btn"><i class="icon-google-plus"></i></a><a href="#" class="btn"><i class="icon-pinterest"></i></a></div>
          </div>
        </li>
      </ul>
    </div>
    <hr />
    
    <! About Slogan >
    <h2>مهارت هاي <span>ما</span></h2>
    <p class="lead">لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.<br />
      لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.</p>
    <div class="row"> 
      
      <! About progress bar >
      <div class="span3">
        <h5 class="progress-title">HTML <span>75%</span></h5>
        <div class="progress">
          <div class="bar" style="width: 75%"></div>
        </div>
      </div>
      
      <! About progress bar >
      <div class="span3">
        <h5 class="progress-title">CSS <span>80%</span></h5>
        <div class="progress">
          <div class="bar" style="width: 80%"></div>
        </div>
      </div>
      
      <! About progress bar >
      <div class="span3">
        <h5 class="progress-title">JS <span>85%</span></h5>
        <div class="progress">
          <div class="bar" style="width: 85%"></div>
        </div>
      </div>
      
      <! About progress bar >
      <div class="span3">
        <h5 class="progress-title">Design <span>100%</span></h5>
        <div class="progress">
          <div class="bar" style="width: 100%"></div>
        </div>
      </div>
    </div>
    
    <! About ADV >
    <div class="hero-unit text-center">
      <h2>بهره وري و <span>قابلیت اطمینان</span></h2>
      <p class="lead">لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.</p>
      <a class="btn btn-large">پرسش از كارشناسان</a></div>
  </div>
</div>
 
<! Services Section >
<div id="services" class="section">
  <div class="section-title"><i class="icon-cog"></i><strong>مشخصات </br> سخت افزار</strong>
 
  </div>
  
  <! Services Content >
  <div class="container">
    <hr />
    <h1 class="main-title">مشخصات سخت افزار<span>ما</span></h1>
    <p class="lead">ما در طراحي متخصص هستيم</p>
    <div class="flexslider"> 
      
      <! Services List Carousel >
      <ul class="thumbnails slides">
        
        <! Service Detail >
        <li>
          <div class="thumbnail"><i class="icon-coffee"></i>
            <h3><span>طراحي</span> واكنشگرا</h3>
            <h5>متن آزمايشي</h5>
            <p>لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.</p>
            <a href="#" class="btn">ادامه</a></div>
        </li>
        
        <! Service Detail >
        <li>
          <div class="thumbnail"><i class="icon-calendar"></i>
            <h3><span>طراحي</span> واكنشگرا</h3>
            <h5>متن آزمايشي</h5>
            <p>لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.</p>
            <a href="#" class="btn">ادامه</a></div>
        </li>
        <! Service Detail >
        <li>
          <div class="thumbnail"><i class="icon-camera"></i>
            <h3><span>طراحي</span> واكنشگرا</h3>
            <h5>متن آزمايشي</h5>
            <p>لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.</p>
            <a href="#" class="btn">ادامه</a></div>
        </li>
        
        <! Service Detail >
        <li>
          <div class="thumbnail"><i class="icon-dashboard"></i>
            <h3><span>طراحي</span> واكنشگرا</h3>
            <h5>متن آزمايشي</h5>
            <p>لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.</p>
            <a href="#" class="btn">ادامه</a></div>
        </li>
        
        <! Service Detail >
        <li>
          <div class="thumbnail"><i class="icon-desktop"></i>
            <h3><span>طراحي</span> واكنشگرا</h3>
            <h5>متن آزمايشي</h5>
            <p>لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.</p>
            <a href="#" class="btn">ادامه</a></div>
        </li>
        
        <! Service Detail >
        <li>
          <div class="thumbnail"><i class="icon-lightbulb"></i>
            <h3><span>طراحي</span> واكنشگرا</h3>
            <h5>متن آزمايشي</h5>
            <p>لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.</p>
            <a href="#" class="btn">ادامه</a></div>
        </li>
      </ul>
    </div>
    <hr />
    
    <! Service Slogan >
    <h2>چرا <span>ما را انتخاب كنيد؟</span></h2>
    <p class="lead">لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.<br />
      لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.</p>
    
    <! Service ADV >
    <div class="hero-unit text-center">
      <h2>بهره وري و <span>قابليت اطمينان</span></h2>
      <p class="lead">لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.</p>
      <a class="btn btn-large">پرسش از كارشناس</a></div>
  </div>
</div>
 
<! Portoflio Section >
<div id="folio" class="section">
  <div class="section-title"><i class="icon-briefcase"></i><strong>فایلهای آموزشی</strong>
 
  </div>
  
  <! Portoflio Content >
  <div class="container">
    <hr />
    <h1 class="main-title">نمونه كارهاي <span>ما</span></h1>
    <p class="lead">لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.<br />
      لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.</p>
    
    <! Filter >
    <div id="folio-filters" class="filter">
      <p><a href="#" data-filter="*" class="active">همه</a> <a href="#" data-filter=".webdesign">طراحي سايت</a> <a href="#" data-filter=".illustration">طراحي گرافيك</a> <a href="#" data-filter=".abstract">عكاسي</a></p>
    </div>
    
    <! Portfolio Masonry >
    <div class="masonry"> 
      
      <! Portfolio Single item >
      <div class="item webdesign"><img src="img/folio1.jpg" alt="Portfolio" class="thumb" /><span class="view">+</span> 
        
        <! Portfolio Single Description >
        <div class="item-detail">
          <h2>This is a Portfolio single <span>Title</span></h2>
          <em class="date">June 23, 2013</em> <a href="img/folio1.jpg" class="view-fancybox" rel="tag"><img src="img/folio1.jpg" alt="Portfolio" /></a>
          <p class="lead">Lorem ipsum dolor sit amet, <span>consectetuer</span> adipiscing elit.</p>
          <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ex ea <a href="#">commodo consequat</a>. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat.</p>
          <span class="item-close">×</span></div>
      </div>
      
      <! Portfolio Single item >
      <div class="item illustration"><img src="img/folio2.jpg" alt="Portfolio" class="thumb" /><span class="view">+</span> 
        
        <! Portfolio Single Description >
        <div class="item-detail">
          <h2>Some goes <span>Here</span></h2>
          <em class="date">June 23, 2013</em> <a href="img/folio2.jpg" class="view-fancybox" rel="tag"><img src="img/folio2.jpg" alt="Portfolio" /></a>
          <p class="lead">Lorem ipsum dolor sit amet, <span>consectetuer</span> adipiscing elit.</p>
          <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ex ea <a href="#">commodo consequat</a>. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat.</p>
          <span class="item-close">×</span></div>
      </div>
      
      <! Portfolio Single item >
      <div class="item webdesign"><img src="img/folio8.jpg" alt="Portfolio" class="thumb" /><span class="view">+</span> 
        
        <! Portfolio Single Description >
        <div class="item-detail">
          <h2>Another <span>Title</span></h2>
          <em class="date">June 23, 2013</em> <a href="img/folio8.jpg" class="view-fancybox" rel="tag"><img src="img/folio8.jpg" alt="Portfolio" /></a>
          <p class="lead">Lorem ipsum dolor sit amet, <span>consectetuer</span> adipiscing elit.</p>
          <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ex ea <a href="#">commodo consequat</a>. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat.</p>
          <span class="item-close">×</span></div>
      </div>
      
      <! Portfolio Single item >
      <div class="item abstract"><img src="img/folio7.jpg" alt="Portfolio" class="thumb" /><span class="view">+</span> 
        
        <! Portfolio Single Description >
        <div class="item-detail">
          <h2>Write some here <span>what you want</span></h2>
          <em class="date">June 23, 2013</em> <a href="img/folio7.jpg" class="view-fancybox" rel="tag"><img src="img/folio7.jpg" alt="Portfolio" /></a>
          <p class="lead">Lorem ipsum dolor sit amet, <span>consectetuer</span> adipiscing elit.</p>
          <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ex ea <a href="#">commodo consequat</a>. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat.</p>
          <span class="item-close">×</span></div>
      </div>
      
      <! Portfolio Single item >
      <div class="item illustration"><img src="img/folio3.jpg" alt="Portfolio" class="thumb" /><span class="view">+</span> 
        
        <! Portfolio Single Description >
        <div class="item-detail">
          <h2>Folio <span>Title in 2 rows</span></h2>
          <em class="date">June 23, 2013</em> <a href="img/folio3.jpg" class="view-fancybox" rel="tag"><img src="img/folio3.jpg" alt="Portfolio" /></a>
          <p class="lead">Lorem ipsum dolor sit amet, <span>consectetuer</span> adipiscing elit.</p>
          <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ex ea <a href="#">commodo consequat</a>. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat.</p>
          <span class="item-close">×</span></div>
      </div>
      
      <! Portfolio Single item >
      <div class="item abstract"><img src="img/folio5.jpg" alt="Portfolio" class="thumb" /><span class="view">+</span> 
        
        <! Portfolio Single Description >
        <div class="item-detail">
          <h2>This is another <span>Title in 3 rows or more</span></h2>
          <em class="date">June 23, 2013</em> <a href="img/folio5.jpg" class="view-fancybox" rel="tag"><img src="img/folio5.jpg" alt="Portfolio" /></a>
          <p class="lead">Lorem ipsum dolor sit amet, <span>consectetuer</span> adipiscing elit.</p>
          <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ex ea <a href="#">commodo consequat</a>. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat.</p>
          <span class="item-close">×</span></div>
      </div>
      
      <! Portfolio Single item >
      <div class="item webdesign"><img src="img/folio4.jpg" alt="Portfolio" class="thumb" /><span class="view">+</span> 
        
        <! Portfolio Single Description >
        <div class="item-detail">
          <h2>Ally Jerry <span>Masonry</span></h2>
          <em class="date">June 23, 2013</em> <a href="img/folio4.jpg" class="view-fancybox" rel="tag"><img src="img/folio4.jpg" alt="Portfolio" /></a>
          <p class="lead">Lorem ipsum dolor sit amet, <span>consectetuer</span> adipiscing elit.</p>
          <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ex ea <a href="#">commodo consequat</a>. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat.</p>
          <span class="item-close">×</span></div>
      </div>
      
      <! Portfolio Single item >
      <div class="item webdesign"><img src="img/folio6.jpg" alt="Portfolio" class="thumb" /><span class="view">+</span> 
        
        <! Portfolio Single Description >
        <div class="item-detail">
          <h2>No <span>Title</span></h2>
          <em class="date">June 23, 2013</em> <a href="img/folio6.jpg" class="view-fancybox" rel="tag"><img src="img/folio6.jpg" alt="Portfolio" /></a>
          <p class="lead">Lorem ipsum dolor sit amet, <span>consectetuer</span> adipiscing elit.</p>
          <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ex ea <a href="#">commodo consequat</a>. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat.</p>
          <span class="item-close">×</span></div>
      </div>
    </div>
    
    <! Folio ADV >
    <div class="hero-unit text-center">
      <h2>بهره وري و <span>قابليت اطمينان</span></h2>
      <p class="lead">لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.</p>
      <a class="btn btn-large">پرسش از كارشناس</a></div>
  </div>
</div>
 
<! Blog Section >
<div id="blog" class="section">
  <div class="section-title"><i class="icon-comments"></i><strong>شرح وظایف</strong>
 
  </div>
  
  <! Blog Content >
  <div class="container">
    <hr />
    <h1 class="main-title"><span>مطالب جديد</span> بلاگ</h1>
    <p class="lead">لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.<br />
      لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.</p>
    
    <! Filter >
    <div id="blog-filters" class="filter">
      <p><a href="#" data-filter="*" class="active">همه</a> <a href="#" data-filter=".webdesign">وب سايت</a> <a href="#" data-filter=".illustration">گرافيك</a> <a href="#" data-filter=".abstract">عكاسي</a></p>
    </div>
    <div class="masonry"> 
      
      <! Blog Single item >
      <div class="item webdesign"><img src="img/folio1.jpg" alt="Portfolio" class="thumb" /><span class="view">+</span> 
        
        <! Blog Single Description >
        <div class="item-detail">
          <h2>This is a Portfolio single <span>Title</span></h2>
          <em class="date">June 23, 2013</em> <a href="img/folio1.jpg" class="view-fancybox" rel="tag"><img src="img/folio1.jpg" alt="Portfolio" /></a>
          <p class="lead">Lorem ipsum dolor sit amet, <span>consectetuer</span> adipiscing elit.</p>
          <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ex ea <a href="#">commodo consequat</a>. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat.</p>
          <span class="item-close">×</span></div>
      </div>
      
      <! Blog Single item >
      <div class="item illustration"><img src="img/folio2.jpg" alt="Portfolio" class="thumb" /><span class="view">+</span> 
        
        <! Blog Single Description >
        <div class="item-detail">
          <h2>Some goes <span>Here</span></h2>
          <em class="date">June 23, 2013</em> <a href="img/folio2.jpg" class="view-fancybox" rel="tag"><img src="img/folio2.jpg" alt="Portfolio" /></a>
          <p class="lead">Lorem ipsum dolor sit amet, <span>consectetuer</span> adipiscing elit.</p>
          <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ex ea <a href="#">commodo consequat</a>. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat.</p>
          <span class="item-close">×</span></div>
      </div>
      
      <! Blog Single item >
      <div class="item webdesign"><img src="img/folio8.jpg" alt="Portfolio" class="thumb" /><span class="view">+</span> 
        
        <! Blog Single Description >
        <div class="item-detail">
          <h2>Another <span>Title</span></h2>
          <em class="date">June 23, 2013</em> <a href="img/folio8.jpg" class="view-fancybox" rel="tag"><img src="img/folio8.jpg" alt="Portfolio" /></a>
          <p class="lead">Lorem ipsum dolor sit amet, <span>consectetuer</span> adipiscing elit.</p>
          <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ex ea <a href="#">commodo consequat</a>. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat.</p>
          <span class="item-close">×</span></div>
      </div>
      
      <! Blog Single item >
      <div class="item abstract"><img src="img/folio7.jpg" alt="Portfolio" class="thumb" /><span class="view">+</span> 
        
        <! Blog Single Description >
        <div class="item-detail">
          <h2>Write some here <span>what you want</span></h2>
          <em class="date">June 23, 2013</em> <a href="img/folio7.jpg" class="view-fancybox" rel="tag"><img src="img/folio7.jpg" alt="Portfolio" /></a>
          <p class="lead">Lorem ipsum dolor sit amet, <span>consectetuer</span> adipiscing elit.</p>
          <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ex ea <a href="#">commodo consequat</a>. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat.</p>
          <span class="item-close">×</span></div>
      </div>
      
      <! Blog Single item >
      <div class="item illustration"><img src="img/folio3.jpg" alt="Portfolio" class="thumb" /><span class="view">+</span> 
        
        <! Portfolio Single Description >
        <div class="item-detail">
          <h2>Folio <span>Title in 2 rows</span></h2>
          <em class="date">June 23, 2013</em> <a href="img/folio3.jpg" class="view-fancybox" rel="tag"><img src="img/folio3.jpg" alt="Portfolio" /></a>
          <p class="lead">Lorem ipsum dolor sit amet, <span>consectetuer</span> adipiscing elit.</p>
          <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ex ea <a href="#">commodo consequat</a>. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat.</p>
          <span class="item-close">×</span></div>
      </div>
      
      <! Blog Single item >
      <div class="item webdesign"><img src="img/folio6.jpg" alt="Portfolio" class="thumb" /><span class="view">+</span> 
        
        <! Blog Single Description >
        <div class="item-detail">
          <h2>No <span>Title</span></h2>
          <em class="date">June 23, 2013</em> <a href="img/folio6.jpg" class="view-fancybox" rel="tag"><img src="img/folio6.jpg" alt="Portfolio" /></a>
          <p class="lead">Lorem ipsum dolor sit amet, <span>consectetuer</span> adipiscing elit.</p>
          <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ex ea <a href="#">commodo consequat</a>. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat.</p>
          <span class="item-close">×</span></div>
      </div>
      
      <! Blog Single item >
      <div class="item webdesign"><img src="img/folio4.jpg" alt="Portfolio" class="thumb" /><span class="view">+</span> 
        
        <! Portfolio Single Description >
        <div class="item-detail">
          <h2>Ally Jerry <span>Masonry</span></h2>
          <em class="date">June 23, 2013</em> <a href="img/folio4.jpg" class="view-fancybox" rel="tag"><img src="img/folio4.jpg" alt="Portfolio" /></a>
          <p class="lead">Lorem ipsum dolor sit amet, <span>consectetuer</span> adipiscing elit.</p>
          <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ex ea <a href="#">commodo consequat</a>. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat.</p>
          <span class="item-close">×</span></div>
      </div>
      
      <! Blog Single item >
      <div class="item abstract"><img src="img/folio5.jpg" alt="Portfolio" class="thumb" /><span class="view">+</span> 
        
        <! Blog Single Description >
        <div class="item-detail">
          <h2>This is another <span>Title in 3 rows or more</span></h2>
          <em class="date">June 23, 2013</em> <a href="img/folio5.jpg" class="view-fancybox" rel="tag"><img src="img/folio5.jpg" alt="Portfolio" /></a>
          <p class="lead">Lorem ipsum dolor sit amet, <span>consectetuer</span> adipiscing elit.</p>
          <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ex ea <a href="#">commodo consequat</a>. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat.</p>
          <span class="item-close">×</span></div>
      </div>
    </div>
    
    <! Blog ADV >
    <div class="hero-unit text-center">
      <h2>بهره وري و <span>قابليت اطمينان</span></h2>
      <p class="lead">لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.</p>
      <a class="btn btn-large">پرسش</a></div>
  </div>
</div>
 
<! Contact Section >
<div id="contact" class="section">
  <div class="section-title"><i class="icon-envelope-alt"></i><strong>درباره ما</strong>
 
  </div>
  
  <! Contact Content >
  <div class="container">
    <hr />
    <h1 class="main-title"><span>تماس</span> با ما</h1>
    <p class="lead">ما در طراحي متخصص هستيم...</p>
    <div class="row">
      <div class="span6 offset3">
        <p class="text-center margin-bottom">لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیستری را برای طراحان رایانه ای و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.</p>
      </div>
    </div>
    <div class="row">
      <div class="span12"> 
        
        <! Contact address >
        <h2>ما اينجا <span>هستيم!</span></h2>
        <address>
        795 Folsom Ave, Suite 600<br />
        (123) 456-7890<br />
        <a href="mailto:#">first.last@example.com</a>
        </address>
        
        <! Contact form >
        <h2>ارسال پيام <span>به ما</span></h2>
        <form action="http://www.p30light.ir/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7/" class="contact-form">
          <fieldset>
            <input type="text" placeholder="نام" class="span3" />
            <input type="text" placeholder="ايميل" class="span3" />
            <textarea Style="direction:rtl !important;" rows="5" placeholder="پيام"></textarea>
            <button type="submit" class="btn btn-large">ارسال</button>
          </fieldset>
        </form>
      </div>
    </div>
    
    <! Google Map >
    <h2>مكان در <span>نقشه</span></h2>
    <div id="map-canvas"></div>
  </div>
</div>
 
<! Switch Section >
<div class="switch-section"><i class="icon-reorder icon-label"></i>
  <p class="switch-section-cont"><a href="#" class="section-about"><i class="icon-smile"></i></a> <a href="#" class="section-services"><i class="icon-cog"></i></a> <a href="#" class="section-folio"><i class="icon-briefcase"></i></a> <a href="#" class="section-blog"><i class="icon-comments"></i></a> <a href="#" class="section-contact"><i class="icon-envelope-alt"></i></a> </p>
  <div class="change-white" data-color="white"></div>
  <div class="change-black" data-color="black"></div>
  <div class="change-multi" data-color="multicolorù"></div>
</div>
<a href="#" class="section-close">×</a> 
 
<! Scripts > 
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.10.0.min.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="js/bootstrap.min.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="js/jquery.animate-enhanced.min.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="js/jquery.easing.1.3.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="js/jquery.superslides.min.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="js/jquery.flexslider-min.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="js/jquery.masonry.min.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="js/jquery.fancybox.min.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="js/jquery.nicescroll.min.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?sensor=false"></script> 
<script type="text/javascript" src="js/functions.js"></script>
</body>
</html>

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.(V 1.1)

تاریخ آخرین بروز رسانی:1397/04/04