جدول وضعیت راه اندازی اتوماسیون در معاونت توسعه مدیریت و منابع و مدیریت های تابعه

ردیف

حوزه/معاونت

نام مدیریت/مرکز

 تاریخ شروع 

 مسئول دبیرخانه

شماره اندیکاتور

آمار کارکرد

 اولویت استقرار سیستم

پایلوت

عملیاتی

شماره تماس

نام

داخلی

دریافتی/ارسالی

1

توسعه مدیریت و منابع

 
حوزه معاونت

 

29/02/86

09/04/86

2230

خانم جدایی

0200

200

 

راه اندازی شد

2

 مديريت امور نيروي انساني 

24/10/84

14/01/85

2250

خانم اسدی

0201

201

 

3


 مديريت امور مالي
 

26/10/84

24/01/85

2256

خانم خرم دل

0202

202

 

4

 مديريت خدمات پشتيباني 

25/02/85

02/02/86

2319

خانم قضایی

0203

203

 

5

 مديريت بودجه و تشکيلات 

17/09/86

30/10/86

2242

خانم جعفر نیا

0204

204

 

6

مديريت فني و نظارت بر طرح هاي عمراني 

06/09/85

01/11/85

2314

خانم اوانلو

0205

205

 

7

مديريت دفترحقوقي و قراردادها 

01/11/85

01/03/86

2232

خانم تیموری

0206

206

 

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.(V 1.1)

تاریخ آخرین بروز رسانی:1394/10/15